Продукти

Според Европейската комисия (съобщение,  9/6/2010) ролята на обучители и треньори е решаваща за модернизирането на професионалното образование и обучение, с конкретен фокус върху тяхното професионално развитие и обществен статус. Бъдещето поставя нови предизвикателства пред обучителите и треньорите в професионалното образование и обучение, свързани с нов дизайн за обученията, осигурявяне на качеството, управление и администриране.

Съществува сходство в ролите на преподавателите: треньор в работната си среда се нуждае от повече подагогически компетенции, за да играе подкрепящя роля, докато учител в училище се нуждае от съветник, с добро разбиране на работещите практики. Върху това е базиран проектът Two O'Clock. Two O'Clock.

 Цели: Разработени са две иновативни методологии и инструмента: Съветник на преподавателя (Teaching and learning advisor) и Коучинг в сферата на обучението (Learning Coach). Съветникът на преподавателя предлага главно педагогически подход, докато Коучингът развива специфични практически умения. Продуктите за съветването и коучинга между обучители са фокусирани върху представянето на всеки треньор. Чрез тяхното приложение във всяка от организациите за професионално образование и обучение, промоутърите на професионално образование и обучение могат да използват ефективно иновативните методи по ниско бюджетен начин: (а) създаване на профил на Съветник в съответствие на Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение. Целта е координация на национално равнище на теми, условия за постигане на резултати от обучението, оценка, педагогическо ниво и т.н, за да може промоутърите на професионалното образование и обучение да оценяват и подобряват всяко представяне на треньорите с подкрепата на техните съветници в ниско бюджетен процес.

 Партньорство: Консорциумът по проект Two o'clock  включва City of Wolverhampton College и партньори, работещи в сферата на професионалното образование и обучение от Португалия, Турция, Гърция, Австрия и България - всички, с опит в работата по европейски проекти. В нито една от тези страни не съществуват посочените методологии и всеки партньор има специфична експертна роля по различни части от проекта, има достъп до треньори по порфесионално образование и обучение, учители, мениджъри и друг персонал, както и контакти с националната и европейска система за професионално образование и обучение. Всички партньори са заявили интерес в посочените сфери и имат желание да помогнат в разпространението на резултатите от проекта.

Продукти: Проектът ще спомогне за създаването на иновативни практики в областта на професионалното образование и обучение чрез: (a) селектирането и адаптирането на съдържанието на Съветник за преподавателя и Коучинг за преподаватели, с цел удовлетворяването на потребностите на целевата група; (б) превеждането им на официалните езици на страните на всеки от партньорите; (в) създаването на комплекти за Съветник за преподавателя и Коучинг, съответстващи на всяка национална реалност и специфика; (г) провеждане на тренинги по двете методологии; (д) създаване на мрежа от високо квалифицирани треньори, обучители, мениджъри и друг персонал, работещи в сферата на професионалното образование и обучение; (е) създаване на европейски профили за Съветник за преподавателя и Коучинг, базирани на Европейската квалификационна рамка и Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение.

Въздействие: Очакваме двата обучителни курса да бъдат промотирани във всички страни партньори по проекта, поне пред 100 треньори, обучители, мениджъри и друг персонал, работещ в сферата на професионалното образование и обучение. Възнамеряваме това да се случи и с поне 500 организации, предлагащи професионално образование и обучение. Предполагаме, че тези продукти ще могат да се внедрят в Националната стратегическа референтна рамка във всяка страна, което значи, че повече от 5000 промоутъри на професионално образование и обучение в следващите 3 години ще могат да използват тези продукти в обученията.