Относно TWO O'CLOCK

Европейската стратегия 2020 подчертава необходимостта от образование и обучение за осигуряването на "интелигентно, устойчиво и приобщаващо общество". За да се създаде ефективно и адекватно образование и обучение, е необходимо до се обмислят следните фактори:

  • Повишаване на ефикасността на обучители и треньори
  • По-евтино образование и обучение, без компромиси в качеството
  • Усъвършенствани умения на персонала, занимаващ се с професионално образование и обучение
  • По-голяма ангажираност към уменията за работата на обучители и треньори.

Европейската комисия (COM 2010, 296 final - "Нов тласък/стимул за европейско сътрудничество в професионалното образование и обучение, подкрепящо европейската стратегия") предлага 2 точки, които могат да подкрепят усъвършенстването на професионалното образование и обучение:

  • По-често използване на  образование и обучение с практическа носоченост  и по-малко използване на класно-урочна форма.Поставяне на   акцент върху "истинския живот", където непрекъснатото личностно развитие(НЛР)на обучители и треньори се осъществява и те са насърчавани да оценяват себе си, с цел достигане на пълния потенциал на техните квалификации и умения.
  • Сигурност в изпълнението на качесвото на професионалното образование и обучение. Съществува необходимост от усъвършенстване на педагогически техники на  обучителите и треньорите, за да отговарят на държавните изисквания. В планът за личностно развитие трябва да бъдат включени вътрешни процеси и процедури, които да се разработят за постигане на организационните цели.

Предложението на проекта е базирано на факта, че качеството на иновативните практики и методологии, използвани в обучението може да има силно въздействие върху качеството, атрактивността и цялостното представяне на обучители и треньори, във всички сфери на професионалното образование и обучение.

 Какво представлява проектът Two O'Clock?

Проектът подкрепя необходимостта от повишаване на качеството на европейската система за професионално образование и обучение, чрез формиране на умения за съветване и коучинг за обучители, мениджъри и друг персонал, работещ в сферата на професионалното образование и обучение. Тези нови умения ще са от полза на бенефициентите да подкрепят своите колеги, да повишат своята увереност и стандарта на професията.

 В какво се състои проектът Two O'Clock?

Съдържанието на съветника за преподавателя и на коучинга са взети от Великобритания и са адаптирани за потребностите на работещите в сектора на професионалното образование и обучение, по-конкретно обучители и треньори. Това съдържание ще бъде разпространено чрез семинари в Гърция, Австрия, България, Португалия и Турция. Методологията и материалите са адаптирани, за да направят обучението интересно и подходящо, да се даде възможност на участниците да се възползват, когато се върнат обратно на работните си места. .

 Как мога да се включа в проекта Two O'Clock?

По време на проекта ще се осъществят три дневни семинари по всяка тема - Съветник на преподавателя и Коучинг - в Гърция, Австрия, България, Португалия и Турция през 2013 година, за хора работещи с сферата на професионалното образование и обучение.  За повече информация се свържете с нас чрез email.